เครื่องเชื่อมแบบมือ
(Welding Tool by hand)

Code Size mm.
8980 D16-63
8981 D20-32