ท่อข้าม
(Crossover)

Code Size mm.
G8287B-020 D20
G8287B-025 D25
G8287B-032 D32