หัวเกือกผสมข้องอเกลียวใน

Code Size mm.
G8492gB-20.1/2 D20-1/2