กรรไกรตัดท่อ
(Pipe Cutter)

Code Size mm.
8970 D16-40