คัตเตอร์ตัดท่อ
(Pipe Cutter)

Code Size mm.
8975 D50-110